Adatvédelem

 “ADATVÉDELEM”

Teamconcept Kft.
Adatkezelési Szabályzata
Preambulum


Az információs önrendelkezés jogáról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infótörvény) és az Európai Parlament és Tanács 2016/679. sz. rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) összhangban a Társaság ügyvezetése a Társaságnál történő személyes adatok kezelésére a jelen szabályzatban rögzített szabályokat állapítja meg, azzal, hogy a Társaságnál történő adatok kezelésére – az Infótörvény és a Rendelet egyidejű betartása mellett – generális jelleggel kell jelen szabályzatot alkalmazni.

Jelen szabályzat vonatkozásában az alábbi fogalmak kerülnek rögzítésre:
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat vagy adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja, az adatkezelő a Társaság

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattovábbító: az adattovábbítást végző személy vagy szerv;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtása során alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


Az adatkezelés jogalapja
A Társaság a természetes személyek adatait az Infótörvény 5. § (1) bekezdés alapján hozzájárulás és az Infótörvény 6.§ (1) bekezdése alapján is.
Amennyiben a kezelt adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Társaság szerződéses kötelezettségeinek, jogainak gyakorlásához vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez, arányos mértékben, az adatkezelésre vonatkozó külön engedély nélkül és az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhet adatot az Infótörvény 6. § (5) bekezdésére figyelemmel.
A Társaság adatkezelést és adatfeldolgozást adattovábbítás alapján is végezhet.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, a Társaság szolgáltatásainak felajánlása, a Társaság részére történő marketingtevékenység végzése, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása.
Az adatkezelés kiterjed minden olyan személyes adatra, amelyet az érintett vagy adattovábbítás esetén az adattovábbító megad, így különösen a név, e-mail cím, lakcím, születési hely és idő, telefonszám stb.

Adatfeldolgozásra és adatkezelésre jogosult személyek
Az adatfeldolgozásra és adatkezelésre jogosult a Társaság ügyvezetése, és az ügyvezetés által kijelölt személyek és munkavállalók. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra külön kijelölés nélkül is jogosult a Társaság adminisztrációs és marketing- valamint szolgáltató tevékenységében részt vevő személyek. Ezen személyek az adatok megismerésére jogosultak.

Adattovábbítás


4.1. Adattovábbítás a Társaság részére
A Társaság a részére harmadik személyektől adattovábbítás útján kapott adatokat jogosult kezelni, az adattovábbítást végző köteles a Társasággal a továbbítással egyidejűleg közölni az adatkezelés korlátait. Az adatkezeléssel érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulását az adatot továbbító köteles beszerezni, az adtatovábbító tudomásul veszi, hogy a hozzájárulás hiányában ő felel az adatkezelés szabálytalanságáért, ezért a Társaság felelősséget nem vállal. 

A Társaság részére történő adattovábbításnak minősül a Társasággal kötött szerződésben megjelölt személyes adat is, amennyiben a harmadik személy a Társasággal kötött szerződésben kapcsolattartás vagy a szerződés teljesítése érdekében ezeket megjelöli, az adattovábbító tudomásul veszi, hogy külön erre irányuló nyilatkozat hiányában is tudomásul veszi, hogy az érintett természetes személy hozzájárulását köteles beszerezni, ezen esetben a hozzájárulás meglétét vélelmezni kell.

4.2. Adattovábbítás a Társaság részéről
A Társaság szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében a Társaság munkavállalóinak, megbízottjainak vagy a Társasággal egyéb szerződéses viszonyban álló személyeknek az adatait továbbíthatja, melyet az érintettek megadottnak tekintenek, amennyiben a Társasággal szerződést kötnek.

Az adatkezelés időtartama
A Társaság az adatokat az érintett kifejezett törlésre, megsemmisítésre vagy zárolásra irányuló írásbeli kérelméig kezeli, az Infótörvény 6. § (5) bekezdésében meghatározott esetben azonban ezt követően is jogosult kezelni, adattovábbítást végezni.

A Társaság az érintettel vagy harmadik személlyel kötött szerződés megszűnése – amennyiben az adatkezelésre ezen szerződés alapján jogosult – esetén is jogosult elsősorban marketingcélokra, a szerződés megszűnése nem tekinthető az érintettől származó, törlésre, megsemmisítésre irányuló nyilatkozatként.

Az érintett az adatkezelés megszüntetésére, az adat törlésére, megszüntetésére, módosítására vagy helyesbítésére irányuló felhívását vagy az adatkezelésről történő tájékoztatás iránti kérelmét írásban, a Társaság székhelyére küldött ajánlott küldeményben jogosult megtenni.

A Társaság a munkavállalók, alvállalkozók, vállalkozók, megbízottak adatait a munkaszerződés, vállalkozási, alvállalkozási, megbízási szerződés megszűnését követő 5 évig kezeli, ezt követően megsemmisíti.

Az adatok védelme
A Társaság a kezelt adatokat papír alapon a Társaság székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy egyéb zárható irodájában tárolja olyan módon, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Az elektronikusan kezelt és tárolt adatokat jelszóval védett tárolóhelyen tárolja a Társaság.

A Társaság az adatvédelmi incidensekről feljegyzést készít, melyet a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül írásban megküld az érintettnek, szükség esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságot egyidejűleg értesíti.

Az érintett az adatvédelemre vonatkozó törvények alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy a szerződéskötés során vagy azt megelőzően jogosulatlanul adta meg az érintett adatait vagy bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Záró rendelkezések
A Társaság a jelen szabályzatot megelőzően kezelt adatait is jogosult kezelni, feltéve, hogy annak megszüntetésére az érintettől kifejezett írásbeli felszólítást nem kapott az 5. pontban rögzítettek alapján.
A Társaság az adatkezelésre vonatkozó kifejezett hozzájárulásnak tekinti az adatok megadását, megrendelés leadását vagy a szerződések megkötését, amennyiben abban adatok megjelölésre kerültek.
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésben az Infótörvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. 

Szerzői jog:
A Teamconcept Kft. internetes honlapját tájékoztatás és kapcsolatépítés céljából hozta létre és üzemelteti. A honlap szerzői jogi védelem alatt áll, az azzal kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni jogok gyakorlása a Teamconcept Kft. kizárólagos joga. A honlap üzleti célú felhasználása egészében és/vagy részleteiben a Teamconcept Kft. előzetes írásos engedélye nélkül tilos. Amennyiben a honlap látogatója jelen szabályokat elfogadja, és azoknak aláveti magát, előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlap természetes személy látogatója a honlap oldalait eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Az engedély nem terjed ki arra, hogy a honlap látogatója az oldalakat harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a honlap egy eredeti példányának kezelésére, illetve annak archiválására terjed ki.

Felelősség korlátozása:
Az ügyfelek a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a honlap szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Teamconcept Kft. az életben, testi épségben és egészségben bekövetkező esetleges sérülésekért, vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azt a Teamconcept Kft. szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozta. A Teamconcept Kft. a jelen honlap használata során az ügyfélnél felmerülő károkért az előző mondatban írt felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Linkek:
A TeamconceptKft. nem felelős olyan külső honlapok tartalmáért, amelyek a Teamconcept Kft. honlapjáról linken keresztül elérhetők. A Teamconcept Kft. nem felelős más honlapok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért. 

Információk gyűjtése és felhasználása:
A Teamconcept Kft. csak abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait, ha a honlap látogatója megadta azokat. A Teamconcept Kft. jogosult az önként megadott adatok felhasználására, szem előtt tartva az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket. A Teamconcept Kft.-nek nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől. Tekintettel arra, hogy a gyermekek – vagy más személyek – által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről. Amennyiben a honlap látogatója adatait – elsősorban e-mail címét – rendelkezésünkre bocsátotta, úgy az Teamconcept Kft., illetőleg egy általa megbízott cég kapcsolatba léphet vele. Az adat tulajdonosa az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Teamconcept Korlátolt Felelőségű Társaságtól kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatást.  

Egyéb automatikusan rögzített információ:
A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.

Jogviták:
A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Változtatás joga:
A Teamconcept  Kft. fenntartja magának annak jogát, hogy a honlapon található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa. A Teamconcept Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlapon elérhető információ napra kész legyen. A Teamconcept Kft. nem vállalja a felelősséget a honlapon megjelenő esetleges elírásokért, sem pedig a honlap tartalmának jogosulatlan, a Teamconcept Kft.-n kívülálló okból történő megváltoztatásáért. 

Felhasználási engedély:
A honlapon található árujelzők, márkanevek, logók mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A védjegyoltalom jogosultja a budapesti Teamconcept Kft. Ezen megjelölések egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes, külön írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, az iparjogvédelmi, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.